Workshops

Agenda najaar 2020

Workshops voor werkgevers

Advocatenkantoor Tavasszy houdt u graag up-to-date over belangrijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Dat doen wij door een sparring partner te zijn voor onze vaste cliënten en relaties. Wilt u verdere verdieping, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een workshop te organiseren over één of meer specifieke thema’s in het arbeidsrecht.

De workshops voor werkgevers zijn bedoeld om kennis over te dragen en te delen over de theorie (de regels) en de praktijk (de letterlijke praktijk van alledag maar ook de gerechtelijke uitspraken en nieuwe ontwikkelingen) van het omgaan met personeel. Individuele vragen kunnen ook aan bod komen. Naast dit alles kan ook aan bod komen wat nu een energie- en kostenefficiënte en effectieve benadering kan zijn van een probleem. Er zijn altijd meerdere keuzes denkbaar en om die reden wordt ook ingegaan op de verschillende mogelijkheden die bij een probleem of onderwerp behoren en op de daarbij behorende risicoprofielen en kansen op ‘winst’ (juridisch, tijd, geld, energie).

Naast workshops die worden georganiseerd zijn workshops op aanvraag mogelijk over een onderwerp dat u graag besproken wilt hebben.

Workshops voor werknemers

Ook voor werknemers zijn er workshops. Die zijn dan bedoeld voor werknemers die het risico lopen op ontslag of die pas hun baan zijn kwijtgeraakt.

De workshops voor werknemers zijn bedoeld om een beeld te schetsen van wat aan te bevelen gedrag is of kan zijn in verschillende situaties en de daarbij horende rechtsposities. Ook hierbij kan aan bod komen wat een energie- en kostenefficiënte en effectieve benadering kan zijn van een situatie en welke mogelijkheden met welke risicoprofielen (en kansen) er zijn.

Workshops voor HR medewerkers

De workshops voor HR medewerkers liggen in het verlengde van die voor werkgevers aangezien deze laatsten nu eenmaal de werkgever of opdrachtgever zijn van (interne) HR medewerkers of (externe) HR adviseurs. In deze workshops wordt echter, waar nodig, ook aandacht besteed aan de relatie die de HR medewerker of -adviseur in de praktijk heeft met het personeel en hoe dit zich kan vertalen in juridisch en sociaal effectief handelen.

Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2015 is de eerste tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden en op 1 juli 2015 de tweede tranche. Met name regelgeving van de tweede tranche heeft het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Hierna is vanuit de praktijk van alledag en gevoerde gerechtelijke procedures in de loop van de jaren een aantal onvolkomenheden in de WWZ  aan het licht gekomen. Dit heeft geleid tot de Wet arbeidsmarkt in balans, oftewel de WAB, die op 1 januari 2020 in werking is getreden. In de WAB zijn sommige oude regels min of meer in ere hersteld (zoals de oude ketenregeling die weer grotendeels terug is gekomen) en zijn er nieuwe regels bijgekomen, zoals de regels over oproepkrachten en de invoering van een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Al deze tijd is de rechtspraak zich blijven ontwikkelen en zal dit nog doorgaan. Ook  nu komen er steeds nieuwe onderwerpen bij die de aandacht verdienen. Denk daarbij onder andere aan de positie van zzp-ers, wat nog steeds niet helder is geregeld. Of aan het fenomeen platformarbeid, dat niet alleen van toepassing is op maaltijdbezorgers of klusjesmensen, maar ook gebruikt wordt in de zakelijke dienstverlening waarbij niet alleen de medewerkers in dienst van een bedrijf zich kunnen inschrijven voor een bepaalde klus maar ook externen. Een andere nieuwe regel betreft het lastig te maken onderscheid tussen payrolling en uitzenden en de gevolgen die de ene en de andere kwalificatie heeft.

Al deze elkaar snel opvolgende veranderingen hebben het er voor werkgevers en werknemers niet duidelijker op gemaakt. Werkgevers en werknemers hebben zo hun eigen vragen. Werknemers zijn vaak gericht op hun rechtspositie in een bepaalde situatie in een bepaald moment in hun leven. Werkgevers daarentegen hebben naast vraagstukken in individuele situaties ook behoefte aan een sparring partner om te kunnen overleggen over collectieve vraagstukken, zoals over het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid en overig personeelsbeleid. De behoefte is dan vooral om te leren uit eerder gevoerde discussies in een individuele kwestie en om mede aan de hand daarvan een heldere lijn te ontwikkelen in het personeelsbeleid die eigen is, oftewel past bij de organisatie, en bestendig is, oftewel niet bij elke nieuwe regelgeving weer deels achterhaald is. Een werkgever kan nu eenmaal niet goed sturen op personeelsbeleid indien de regelgeving continu aan veranderingen onderhevig is en de rechtspraak die regelgeving ook regelmatig als het ware ‘corrigeert’. Hier valt echter wel op een bepaalde manier goed mee om te gaan.

Onderwerpen voor workshops

Onderwerpen voor workshops zijn onder andere:

 • Wat te doen bij dreigend ontslag? De do’s en de dont’s [deze workshop is vooral voor werknemers].
 • Grip hebben op je eigen personeelsdossier [deze workshop is vooral voor werknemers].
 • Het nieuwe ontslagrecht onder de WWZ en de WAB: maatregelen, vereenvoudigingen en complicaties.
 • Special: de cumulatiegrond als nieuwe ontslaggrond. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Aannemen van medewerkers: voorbeeldcontracten, alle noodzakelijke afspraken, arbeidsvoorwaarden.
 • Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer bij ziekte.
 • Dossieropbouw: voorbereiding, praktische tips en opbouw.
 • Hoe om te gaan met disfunctioneren van een medewerker?
 • Rechten en plichten bij oproepcontracten.
 • Onderhandelen bij ontslagzaken.
 • Vaststellingsovereenkomsten: beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden.
 • Reorganisatie.
 • Diverse soorten procedures en mogelijke scenario’s.
 • Vragenvuur: 60 minuten onbeperkt vragen stellen en brainstormen over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen.