Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd.

‘Advies Arbeidsmarkt’

Op hoofdlijnen ziet het advies er als volgt uit:

  • Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.
  • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal drie jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk doordat de onderbrekingstermijn wettelijk komt te vervallen.
  • Oproep- (inclusief nul uren)contracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een zogeheten kwartaaluren norm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is.
  • Uitzending alleen bij piek en ziek, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar.
  • Interne wendbaarheid: de onderneming mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, indien het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg tussen decentrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik (vgl. de systematiek van de NOW). De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten.
  • Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Aanpassing fiscale regels: de zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren en met een effectieve oplossing voor het kwalificatievraagstuk, oftewel de vraag of nu in een bepaalde situatie wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’

Lees hier het advies. De bedoeling is dat het advies, of delen daarvan, in de volgende kabinetsperiode wordt uitgewerkt in wetgeving.