In de Wet werk en zekerheid (WWZ) worden per 1 januari 2015 onder andere de perioden beperkt om af te wijken van onderdelen van de wettelijke regeling voor uitzendovereenkomsten. De periode gedurende welke bij CAO de toepasselijkheid van de ketenregeling kan worden uitgesloten, het zogeheten uitzendbeding kan worden overeengekomen of de loondoorbetalingsplicht kan worden beperkt, wordt maximaal 78 weken. Nu is deze maximale periode om bij CAO af te wijken nog onbeperkt. Deze wijzigingen gelden voor uitzendovereenkomsten in de zin van de wet en kunnen dus ook gelden voor detachering en andere vormen van uitlening.

Berekening van de gewerkte periode

Met de periode, maximaal 78 weken, wordt de periode bedoeld gedurende welke de werknemer/uitzendkracht heeft gewerkt. Tot 1 januari 2015 gold de regel dat gewerkte perioden worden samengeteld indien zij elkaar opvolgen met onderbrekingen tot een jaar. Voor de berekening van de periode waarin het uitzendbeding geldt of de ketenregeling kan worden uitgesloten, worden vanaf 1 januari 2015 perioden samengeteld waarin is gewerkt en die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste zes maanden.

Overgangsregeling voor bestaande CAO’s

De nieuwe regeling geldt voor nieuwe CAO’s. Voor bestaande CAO’s geldt een overgangsregeling. Afspraken in bestaande CAO’s die op 1 januari 2015 al gelden, blijven op deze punten bestaan gedurende de resterende looptijd van de CAO, maar maximaal gedurende anderhalf jaar.

Meer weten?

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.