Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt, aldus de website van de Kamer van Koophandel, voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het is de bedoeling dat aanvragen sneller worden behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Met de regeling kunnen zzp-ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u terecht voor uw aanvraag. Meer informatie vindt u onder andere op de website van uw gemeente waar u woont (hier: een voorbeeld van de website van de gemeente Den Haag), de website van de Kamer van Koophandel en  de website van de Rijksoverheid.

Op dit moment moet de steunmaatregel nog uitgewerkt worden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de maatregel verder uit met onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Het streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot het betalen van een voorschot overgaan.

Is de compensatieregeling met de tegemoetkoming van 4.000 euro een andere regeling?

Ja, het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. RVO.nl voert de regeling uit.

Tot slot

De beide steunmaatregelen die in deze bijdrage worden besproken zijn nog niet uitgewerkt. De ontwikkelingen zullen zich de komende tijd snel opvolgen. De nu afgekondigde maatregelen van het kabinet zijn ook niet statisch. Wij proberen u hierover zo veel mogelijk op de hoogte te houden, maar wijzen u er voor de volledigheid op dat u aan de informatie in deze bijdrage geen rechten kan ontlenen. Bij vragen op het juridische vlak kunt u uiteraard contact opnemen met ons. Wij adviseren bedrijven over hun arbeidsrechtelijke mogelijkheden en aanverwante zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen, zoals algemene contractuele vraagstukken die zich kunnen voordoen, hoe om te gaan met misgelopen opdrachten of met facturen die niet meer betaald kunnen worden of die niet betaald worden et cetera.