Uitgelicht | Nieuws

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Ook een zzp-er, die een overeenkomst van opdracht heeft met een opdrachtgever, kan gebonden zijn aan een concurrentie- en relatiebeding. In deze uitspraak is de rechter van oordeel dat de zzp-er in strijd heeft gehandeld met de afspraken en dat de zzp-er in principe een contractuele boete verschuldigd is. De rechter is echter bevoegd om

Continue Reading →

Bij werknemers zonder concurrentiebeding of relatiebeding, kan soms toch sprake zijn van onrechtmatige concurrentie jegens hun ex-werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een direct met de ex-werkgever concurrerend bedrijf nog tijdens de arbeidsovereenkomst is opgericht en/of er stelselmatig en substantieel actief vaste klanten van de ex-werkgever zijn benaderd. Als sprake is van onrechtmatige concurrentie

Continue Reading →

Een (ex)werknemer kan zijn of haar (ex)werkgever ongeoorloofde concurrentie aandoen. Vaak is er dan sprake van schending van een concurrentiebeding, maar deze situatie kan zich soms ook voordoen als geen concurrentiebeding is overeengekomen. In de bijgevoegde uitspraak is de kort geding rechter (voorshands) van mening dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie tussen twee bedrijven. De

Continue Reading →