Onlangs is een interessante uitspraak gewezen over de splitsing van een rechtspersoon volgens de artikelen 2:334a en verder van het Burgerlijk Wetboek. De zaak gaat over het voornemen van Holland Casino om tot splitsing te willen overgaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is bij de rechter in verzet gekomen tegen het voorstel van Holland Casino. In de uitspraak die hierover is gedaan is te zien welke positie een vakbond, hier FNV, heeft proberen in te nemen om de arbeidsvoorwaarden van medewerkers zo goed als mogelijk voor de toekomst veilig te stellen. Op zich lijken de wensen van FNV gerechtvaardigd, maar hoe gaat de rechter hier nu mee om?

Het verzet van FNV tegen de voorgestelde splitsing van Holland Casino

FNV  heeft de rechter gevraagd Holland Casino te gebieden om waarborgen te verstrekken in de vorm van een CAO en Sociaal Plan zoals voorgelegd, dan wel minimaal een CAO die voorziet in behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden en een Sociaal Plan als voorheen geldend voor de duur van vijf jaar. Ook heeft FNV de rechter gevraagd om Holland Casino te gebieden ervoor zorg te dragen dat de Staat een garantie afgeeft voor de naleving van de CAO en het Sociaal Plan gedurende de looptijd hiervan.

FNV heeft bij haar verzoek onder meer aangevoerd dat het voorstel tot splitsing een eerste stap is op weg naar privatisering van Holland Casino. FNV heeft gelet op deze ontwikkelingen om behoud gevraagd van goede arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid in de vorm van een langlopende CAO en een goed Sociaal Plan. Holland Casino streeft volgens FNV naar versobering van de arbeidsvoorwaarden en biedt een minder goed Sociaal Plan aan om aantrekkelijk te zijn voor potentiële kopers.

Uitspraak van de rechter

De rechtbank heeft in de uitspraak het verzet van FNV ongegrond verklaard. De rechter heeft geoordeeld dat in deze procedure alleen de bezwaren tegen de splitsing worden beoordeeld en niet tegen een mogelijke latere privatisering. Het is op grond van de wet namelijk toegestaan om bij splitsing van een stichting een naamloze vennootschap op te richten. De waarborgen waarom FNV heeft verzocht, zijn namelijk geen bestaande loonvorderingen, maar door FNV gewenste arbeidsvoorwaarden. FNV en haar leden kunnen daar volgens de rechter geen waarborg voor afdwingen. Bovendien zal de splitsing geen wijziging brengen in de vermogenstoestand van Holland Casino, aldus de rechter.

Lees hier de uitspraak

Meer weten over de positie van medewerkers bij splitsing?

Wilt u meer weten over de positie van medewerkers bij een splitsing? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hierover graag.