Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is vanaf 1 januari 2015 alleen mogelijk bij arbeidsovereenkomsten met een duur van langer dan 6 maanden. Deze regeling geldt niet voor al vóór 1 januari 2015 lopende arbeidsovereenkomsten.

Hoofdregel

Als een proeftijd toegestaan is, dan is de hoofdregel van toepassing, zoals die ook in het ‘oude’ arbeidsrecht tot 1 januari 2015 gold:

  • bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van maximaal twee maanden;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van korter dan twee jaren mag de proeftijd maximaal een maand bedragen;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van twee jaren of langer mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Opvolgende arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever

In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is in artikel 7:652, lid 8 onder d BW bepaald dat een proeftijd die is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever nietig is. Een uitzondering hierop is de situatie dat de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst. Hiermee is de reeds geldende rechtspraak in de wet opgenomen.

Opvolgende arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever

Een proeftijd in een dergelijke arbeidsovereenkomst is volgens artikel 7:652, lid 8 onder e BW slechts nietig indien de nieuwe werkgever ten aanzien van het te verrichten werk redelijkerwijze geacht moet worden de opvolger van de vorige werkgever te zijn. Ook deze regel is overeenkomstig vaste rechtspraak. De vraag is wanneer sprake is van dit opvolgend werkgeverschap. Volgens de rechtspraak over dit onderwerp is daarvan sprake als aan twee criteria is voldaan, namelijk als:

1) de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst en
2) tussen de oude en de nieuwe werkgever zodanige banden bestaan dat het door die eerste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in redelijkheid aan die laatste kan worden toegerekend.

Meer weten?

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.