Een (ex)werknemer kan zijn of haar (ex)werkgever ongeoorloofde concurrentie aandoen. Vaak is er dan sprake van schending van een concurrentiebeding, maar deze situatie kan zich soms ook voordoen als geen concurrentiebeding is overeengekomen. In de bijgevoegde uitspraak is de kort geding rechter (voorshands) van mening dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie tussen twee bedrijven. De rechter zoekt in de uitspraak aansluiting bij de vaste rechtspraak over onrechtmatige concurrentie door voormalige werknemers die geen concurrentiebeding hebben. Zie 3.1 e.v.http://goo.gl/1hIRH