Medezeggenschap

“Noodzaak of nut?”

De continuïteit van de onderneming staat bij werkgevers voorop. Daar hoort vandaag de dag ook inspraak van medewerkers bij. Dat kan als een hindernis worden gezien, maar het kan ook anders. Advocatenkantoor Tavasszy helpt om dit in het voordeel van de gehele organisatie te laten werken.

Ondernemingsraad

Elke onderneming in Nederland waarin in de regel tenminste 50 personen werkzaam zijn, is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht bij belangrijke financieel-economische en organisatorische besluiten binnen de onderneming. Denk aan een bedrijfsovername, bij het inkrimpen of uitbreiden van de werkzaamheden, het aantrekken van een belangrijk krediet en bij fusies of reorganisaties. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht. De instemming is vooral nodig bij besluiten over het sociale beleid van de onderneming, zoals over werktijden, vakantieregeling, functiewaardering, personeelsopleidingen, ziekteverzuimbeleid, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid. Dit soort onderwerpen wordt steeds belangrijker.

> Lees meer over Ontslag

> Lees meer over Flexibiliseren

Personeelsvertegenwoordiging

Voor kleinere organisaties, vanaf 10 personen, kan de instelling van een personeelsvertegenwoordiging (Pvt) onder omstandigheden verplicht zijn. De personeelsvertegenwoordiging heeft weliswaar minder bevoegdheden dan de ondernemingsraad, maar moet nog steeds ingeschakeld worden bij belangrijke beslissingen. Denk daarbij aan het adviesrecht over voorgenomen besluiten die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. Indien dit niet wordt nageleefd, dan kan het in het hier gegeven voorbeeld gebeuren dat een hele reorganisatie niet door kan gaan. Als er overigens geen OR of Pvt is, dan moet over bepaalde kwesties toch regelmatig overleg plaatsvinden tussen de ondernemer en het personeel. Dit vindt dan plaats in een personeelsvergadering.

> Lees meer over Arbeidsovereenkomsten

> Lees meer over Reorganisatie

Hoe dan ook, inspraak van medewerkers is belangrijk. Doe er als werkgever dan ook uw voordeel mee. De ervaring is dat als er een goede samenwerking is tussen de onderneming en het medezeggenschapsorgaan en/of het personeel, besluiten gemakkelijker en soepeler tot stand komen en achteraf ook minder snel op weerstand stuiten. Dat helpt al met al het rendement van de samenwerking tussen enerzijds werkgever en anderzijds de medewerkers nog meer te verhogen.

Advies en begeleiding

Advocatenkantoor Tavasszy adviseert u als ondernemer over uw rechtspositie, stelt zo nodig plannen op of bij en begeleidt u bij het overleg met de OR of de Pvt over onderwerpen waarover adviesrecht of instemmingsrecht bestaat.

Indien nodig adviseert Advocatenkantoor Tavasszy uiteraard ook bij eventuele conflicten.