De voorwaarden voor de tegemoetkoming die werkgevers met de zogeheten NOW-regeling in hun loonkosten kunnen krijgen (maximaal 90%) zijn bekend. Zie dit zojuist gepubliceerde bericht van de Rijksoverheid. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Tekst van de NOW-regeling

De tekst van de NOW-regeling is hier in te zien.

De NOW-regeling in het kort

  • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
    Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling; B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538.
  • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.
  • De minister kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingennummer een subsidie verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
  • Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.
  • Werkgevers mogen gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag UWV indienen. Doen zij dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Meer weten?

De steunmaatregelen die het kabinet vorige week heeft aangekondigd, zijn nog niet allemaal uitgewerkt. De ontwikkelingen zullen zich de komende tijd snel opvolgen. De nu afgekondigde maatregelen van het kabinet zijn ook niet statisch. Voor de volledigheid wordt u er daarom op gewezen dat aan de informatie in deze bijdrage geen rechten kunnen worden ontleend. Bij vragen op het juridische vlak kunt u uiteraard contact opnemen via de contactpagina of telefonisch (070 – 3611 717).

Attila Tavasszy adviseert werkgever en werknemers op het gebied van het arbeidsrecht. Hij staat ook ondernemingen bij met vragen over commerciële contracten en contractuele aansprakelijkheid.

Volg Attila Tavasszy ook op LinkedIn.