Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die als gevolg van de Coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

UWV werkt nu aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De regeling zelf is onlangs gepubliceerd. Lees hier de regeling met toelichting.

De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de Coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, op de bijstand of een andere socialezekerheidsregeling, en die een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.

Wie in februari van dit jaar meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan in de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen. Zowel het drempelbedrag als het tegemoetkomingsbedrag zijn op verzoek van de Tweede Kamer lager dan in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. Hiermee wordt de groep mensen die aanspraak maakt op de regeling verruimd en komen er onder andere meer studenten voor in aanmerking.

Aanleiding voor de TOFA

Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Desondanks verliezen mensen in deze crisis hun werk. Een groot deel van hen – waaronder een meerderheid van de ontslagen flexwerkers – valt terug op een goed vangnet van de sociale zekerheid. Voor een onbekend aantal flexwerkers biedt dit echter geen oplossing.

Hoe zit dit precies? Door bijvoorbeeld de referte-eis in de werkloosheidswet (WW) en de vermogens- en partnertoets in de bijstand is er een groep werknemers van wie weliswaar de inkomsten wegvallen, maar die geen recht heeft op een uitkering. Het gaat daarbij vooral om flexwerkers – met name oproepkrachten en uitzendkrachten – die, door hun flexibele arbeidscontract, minder beschermd zijn dan werknemers met een vast contract.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten? Kijk dan ook op de website van UWV. Om te kijken of u voldoet aan de voorwaarden voor de TOFA, kunt u ook naar deze handige beslisboom gaan op de website van UWV. Geef vervolgens antwoord op de gestelde vragen en kijk of u volgens de website van UWV in aanmerking komt voor de regeling. Als u in aanmerking zou komen voor de regeling, dan kunt u daar uw e-mail adres achterlaten zodat UWV u kan berichten zodra het aanvraagformulier voor de TOFA klaarstaat. Als u niet in aanmerking zou kunnen komen voor de regeling, lees dan nog even de regeling door en laat u indien nodig juridisch adviseren.

Tot slot

Deze bijdrage is tot stand gekomen op basis van nu beschikbare -officiële- informatie van de Rijksoverheid. Getracht is om hierbij enkele praktische tips te geven en ook stof tot nadenken. Voor de goede orde wordt u erop gewezen dat aan de informatie in deze bijdrage geen rechten kunnen worden ontleend. Bij vragen op het juridische vlak kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met Advocatenkantoor Tavasszy (070 – 3611 717).

Attila Tavasszy adviseert ondernemers en werknemers over hun arbeidsrechtelijke mogelijkheden. Ook adviseert hij ondernemers over (overige) commerciële contracten en contractuele aansprakelijkheid.