Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Onder andere is de regeling van de werktijdverkorting (WTV) per 17 maart 2020 ingetrokken. Hiervoor in de plaats komt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hiermee krijgen werkgevers een aanzienlijke tegemoetkoming in hun loonkosten. De NOW geldt vanaf 1 maart 2020. De maatregelen van het kabinet bieden, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Intrekking WTV per dinsdag 17 maart 2020

De regeling van de werktijdverkorting is per 17 maart 2020 ingetrokken omdat een soepele en snelle uitvoering ervan niet meer kon worden gegarandeerd. Van de regeling maakten in eerdere jaren ongeveer 150 tot 200 werkgevers gebruik. Met de uitbraak van het Coronavirus is het aantal aanvragen in de laatste weken gestegen tot 78.000. Van die 78.000 aanvragen moesten er nog ongeveer 50.000 behandeld worden. Dat bleek niet meer werkbaar. Ook heeft men moeten vaststellen dat het moeilijk controleerbaar is of een werkvermindering een direct gevolg is van de uitbraak van het Coronavirus en dat was wel een vereiste waar werkgevers aan moesten voldoen.

Status van reeds toegekende aanvragen voor de WTV

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting (WTV), dan blijft die vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Status van geplande of reeds ingediende aanvragen voor de WTV

Voor de WTV kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Werkgevers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Wanneer kunnen aanvragen voor de nieuwe regeling worden ingediend?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen, hangt niet af van de datum vanafwanneer aanvragen kunnen worden ingediend: omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

Wat houdt de NOW regeling op hoofdlijnen in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de WW.
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling

 • Bij de aanvraag, in te dienen bij UWV, verplicht de werkgever zich vooraf om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zie hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt.
 • Op basis de aanvraag van de werkgever zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Verhouding tussen omzetverlies en tegemoetkoming in de loonkosten

Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;

Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;

Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De nieuwe regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract

De nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Dit is een verschil met de oude WTV regeling. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven de periode van de Corona crisis overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Waar kunnen ondernemers terecht bij vragen?

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op de website van de Rijksoverheid? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (gratis). Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact.

Openingstijden:

Woensdag 18 tot en met vrijdag 20 maart tot 20.00 uur.
Vanaf maandag 23 maart weer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.
Ondernemers kunnen ook terecht op de website van de KvK, dat een speciaal Coronaloket heeft. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de KvK via 0800 – 2117.

Banken kunnen aanmeldingen voor de (in deze blog niet besproken) verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over het Coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM.

Tot slot

De beide steunmaatregelen die in deze bijdrage worden besproken zijn nog niet uitgewerkt. De ontwikkelingen zullen zich de komende tijd snel opvolgen. De nu afgekondigde maatregelen van het kabinet zijn ook niet statisch. Wij proberen u hierover zo veel mogelijk op de hoogte te houden, maar wijzen u er voor de volledigheid op dat u aan de informatie in deze bijdrage geen rechten kan ontlenen. Bij vragen op het juridische vlak kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij adviseren bedrijven over hun arbeidsrechtelijke mogelijkheden en aanverwante zaken waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen, zoals algemene contractuele vraagstukken die zich kunnen voordoen.