In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten, kan in principe slechts in uitzonderingsgevallen een concurrentiebeding worden opgenomen. Bij op of na 1 januari 2015 aangegane overeenkomsten voor onbepaalde tijd blijft het opnemen van een concurrentiebeding toegestaan. Dit geldt ook voor concurrentiebedingen die zijn opgenomen in al voor 1 januari 2015 afgesloten overeenkomsten voor bepaalde tijd.

Schriftelijke motivering van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

De nieuwe hoofdregel is dat het opnemen van een concurrentiebeding in beginsel alleen is toegestaan in contracten voor onbepaalde tijd. Het concurrentiebeding zal in tijdelijke contracten alleen zijn toegestaan indien uit een bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijf-of dienstbelangen. Het zal hierbij moeten gaan om specifieke werkzaamheden of specifieke functies die makendat het belang van de werkgever bij het opnemen van het concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor de werknemer.

Concurrentiebedingen in op 1 januari 2015 lopende tijdelijke contracten blijven geldig

Concurrentiebedingen in op 1 januari 2015 al lopende tijdelijke contracten blijven geldig. Het is overigens raadzaam om met het relatiebeding op dezelfde manier om te gaan als met het concurrentiebeding. Het relatiebeding heeft namelijk een soortgelijke werking en wordt daardoor ook als concurrentiebeding opgevat.

Aantasting van het concurrentiebeding

  • Een concurrentiebeding kan volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ) in drie situaties nietig zijn of geheel of gedeeltelijk vernietigd worden door de rechter:
  • De vereiste schriftelijke motivering in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt. In dit geval is concurrentiebeding nietig.
  • De rechter is van oordeel dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk is op grond van de gestelde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In dit geval kan de rechter het beding op verzoek van de werknemer geheel vernietigen.

Als de werknemer volgens de rechter te zeer benadeeld wordt in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, dan kan de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen. Overigens blijft de regel dat de werkgever aan een concurrentiebeding geen rechten kan ontlenen indien hij vanwege de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd schadeplichtig is geworden, tot 1 juli 2015 bestaan. Vanaf 1 juli 2015 wordt dit criterium aangepast aan het vanaf dan geldende nieuwe ontslagstelsel. Het criterium wordt dan dat de werkgever geen rechten kan ontlenen aan het beding, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het is nu nog de vraag hoe dit in de praktijk zal uitvallen.

Meer weten?

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.