Uitgelicht | Nieuws

In de wet is geregeld wat van een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer wordt verwacht en wat van een werkgever wordt verwacht wanneer één van zijn werknemers arbeidsongeschikt is. Het doel hiervan is de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer in het eigen werk danwel in aangepast werk bij de werkgever danwel, als het voorgaande niet mogelijk is,

Continue Reading →

Uitspraken arbeidsrecht (jan/feb 2023) In deze bijdrage worden enkele recente interessante uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht weergegeven. Het gaat om de periode januari/februari 2023. Niet melden nevenwerkzaamheden leidt tot ontbinding op de e-grond Verkorte weergave: de werknemer was gehouden om aan de werkgever alle informatie te verschaffen over nevenwerkzaamheden die mogelijk zouden kunnen

Continue Reading →

Het tekort aan personeel, bijvoorbeeld in de zorg, kan werkgevers ook op een manier parten spelen, waar misschien niet direct aan wordt gedacht. In een recente uitspraak is een werkgever in de zorg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens inkomensverlies van een overbelaste medewerker die was uitgevallen. Zorgplicht werkgever (art. 7:658 BW) Volgens

Continue Reading →

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor krijgen werknemers meer inzicht in hun arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet stelt onder andere minimumvereisten aan de informatie over belangrijke aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden die een werkgever een werknemer moet bieden. Ook gelden nieuwe regels voor onder andere studiekosten

Continue Reading →

In de wet is geregeld dat in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een onafhankelijke en onpartijdige commissie kan worden aangewezen om verzoeken tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst -oftewel aanvragen voor ontslagvergunningen- te behandelen. In dat geval moet de werkgever verzoeken die normaliter bij UWV worden ingediend, bij de betreffende ontslagcommissie indienen. De route via

Continue Reading →

Onlangs heeft de rechtbank Den Haag in twee zaken geoordeeld over de vraag of sprake was van een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Met verschillende uitkomsten. Het onderscheid is van belang in verband met onder andere het verschil in bescherming bij ontslag, het recht op loon en op de transitievergoeding. Lees hier meer over dit onderwerp

Continue Reading →

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in in principe van rechtswege, dat wil zeggen automatisch bij het aflopen van de afgesproken duur. Dat is een groot voordeel voor de werkgever. In dat geval hoeft de werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk niet zoals bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen na verkregen ontslagvergunning en hoeft

Continue Reading →

Is het verstandig voor een werkgever om een overeenkomst met een zieke medewerker te sluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Zo’n overeenkomst wordt ook wel “vaststellingsovereenkomst” (VSO) genoemd. Het kan, maar dan moet de medewerker wel goed geïnformeerd worden.  De medewerker kan zich ook na de bedenktermijn van 14 dagen willen bedenken Als de werkgever

Continue Reading →

Door een in de arbeidsovereenkomst, goed geformuleerde, ontbindende voorwaarde kan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Dit gaat echter niet altijd goed. Wat is een ontbindende voorwaarde? Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is een contractuele afspraak die -voor de werkgever- als doel heeft om de arbeidsovereenkomst van rechtswege, dat

Continue Reading →

In de wet is niet nader uitgewerkt wat verstaan moet worden onder een redelijk voorschrift dat een zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie moet opvolgen. Dit is belangrijk aangezien een arbeidsongeschikte werknemer die ten onrechte een hem door of namens de werkgever opgelegd redelijk voorschrift niet opvolgt, het risico loopt dat zijn werkgever

Continue Reading →