Uitgelicht | Nieuws

  In een recente blog heb ik geschreven over een zaak waarbij ik namens een werkgever betrokken ben geweest. Het ging toen om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een medewerker door de Kantonrechter te Leiden wegens het niet meewerken aan de re-integratie. De ontbinding werd uitgesproken zonder toekenning van de transitievergoeding en ook nog

Continue Reading →

  Veiligheidsvoorschriften zijn in sommige bedrijfstakken van groot belang. Een werkgever mag daarom een sanctiebeleid hanteren om de naleving van de veiligheidsvoorschriften te waarborgen. Maar hoe zit het nu als de veiligheidsvoorschriften onduidelijk zijn of het sanctiebeleid op meerdere manieren kan worden uitgelegd? In deze blog ga ik in op een recente uitspraak over dit

Continue Reading →

In de praktijk komt het niet snel tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het niet meewerken aan de re-integratie door een zieke medewerker. Soms echter kan -onder strikte voorwaarden- een beëindiging van de arbeidsovereenkomst het laatste middel zijn dat de werkgever heeft. Lees hierover meer in deze blog. Ontbinding arbeidsovereenkomst bij niet meewerken aan

Continue Reading →

Onlangs heb ik een update gemaakt van de Checklist disfunctioneren voor werkgevers. De checklist is geschreven voor werkgevers, maar als werknemer kan je er ook je voordeel mee doen. Klik rechts van deze tekst op de afbeelding van de checklist of ga hier naar de downloadpagina.  Checklist disfunctioneren voor werkgevers Hieronder volgen de hoofdlijnen van de

Continue Reading →

Aansprakelijkheid van bestuurders kan zich in diverse situaties voordoen. Voor de correcte oprichting van een BV geldt bijvoorbeeld een aantal vereisten, onder andere dat de oprichting bij notariële akte plaatsvindt en dat wordt deelgenomen in het kapitaal door een of meer personen. De notariële akte bevat de statuten van de vennootschap, die weer aan bepaalde

Continue Reading →

Opzegtermijn na overgang van onderneming Wat is de opzegtermijn na overgang van onderneming? Bij een overgang van onderneming kan het gebeuren dat de verkrijgende onderneming enige tijd na de overgang werknemers van het overgenomen bedrijf wil ontslaan. Op zich is dit toegestaan als het gaat om zogeheten ETO-redenen, dat wil zeggen economische, technische of organisatorische

Continue Reading →

In een recente procedure kwam weer eens de vraag naar voren onder welke omstandigheden sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid wanneer een vennootschap gene verhaal biedt. Oftewel: wanneer handelt een bestuurder van een vennootschap onrechtmatig wanneer de vennootschap contractpartij is, maar financieel in zwaar weer verkeert, en haar verplichtingen niet kan nakomen. Uiteindelijk wordt de directeur,

Continue Reading →

Onlangs is een interessante uitspraak gewezen over de splitsing van een rechtspersoon volgens de artikelen 2:334a en verder van het Burgerlijk Wetboek. De zaak gaat over het voornemen van Holland Casino om tot splitsing te willen overgaan van Holland Casino als splitsende stichting en Holland Casino N.V. als verkrijgende vennootschap. De FNV is bij de rechter

Continue Reading →

Overgang van onderneming komt regelmatig voor. De regels die hierbij gelden zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn gebaseerd op Europees recht. Op grond van deze regels hebben werknemers die mee overgaan naar een nieuwe werkgever een ruime bescherming en kunnen zij niet zomaar ontslagen worden voorafgaande of na de overgang. Ook kunnen hun

Continue Reading →

Een zzp-er kan erg lijken op een ‘gewone’ werknemer. Dit kan in voorkomende gevallen tot de situatie leiden dat de rechter de strengere eisen die op grond van het beschermende arbeidsrecht voor de arbeidsrelatie tussen een werkgever en een (gewone) werknemer gelden, ook zal mee kunnen nemen in de relatie tussen een zzp-er (formeel: opdrachtnemer) en

Continue Reading →