Uitgelicht | Nieuws

Elke zaak die voor de rechter komt is net weer anders dan een andere zaak, ook al gaat het om hetzelfde juridische onderwerp. Het is daarom interessant om niet alleen naar de uitkomst van gerechtelijke procedures te kijken, maar ook naar de soms algemene overwegingen van de rechter die in een uitspraak zijn te lezen.

Continue Reading →
Hybride werken

Onlangs heeft de kantonrechter Den Haag geoordeeld over de vraag of callcentermedewerkers die 10 minuten voor het begin van hun dienst moeten inloggen in het systeem en klaar zitten ook recht hebben op extra salaris (over die 10 minuten). Standpunt van de werkgever over de voorbereidingstijd De werkgever had aangevoerd dat zij in de tien

Continue Reading →

Reorganisaties kunnen complex zijn. Ook kan er een behoorlijke nasleep zijn. Bij een reorganisatie zal een werkgever uiteindelijk een ontslagvergunning aanvragen bij UWV voor die werknemers die boventallig zijn geworden en die niet herplaatst kunnen worden en met wie ook geen vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst kan worden gesloten. De werknemer kan zich bij

Continue Reading →
Hybride werken

Op 31 maart 2022 publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) de zogeheten ‘ministersversie’ van het advies “Hybride werken”, vooruitlopend op de officiële SER-uitgave ervan. Hybride werken gaat over plaats- en tijdsonafhankelijk werken, dat al geruime tijd bestaat en volop in ontwikkeling is. In het dagelijkse spraakgebruik wordt hiernaar ook wel verwezen onder de noemer “thuiswerken”, hoewel

Continue Reading →

De regels van het arbeidsrecht zijn vaak ook van toepassing op statutair-directeuren, die door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) kunnen worden ontslagen als directeur. Ook al gaat zo’n ontslag door de ava, als de procedure wordt gevolgd, redelijk snel en soepel. Maar de werkgever is er dan vaak (nog) niet en dan is het

Continue Reading →

Als advocaat die veel te maken heeft met het arbeidsrecht zie ik regelmatig zich ontwikkelende arbeidsconflicten, al dan niet in een verder gevorderd stadium. Natuurlijk heb ik een heel juridisch arsenaal op basis waarvan ik mijn cliënt -werkgever of medewerker- hierover kan adviseren. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld voor het begrijpen van de eigen rechtspositie

Continue Reading →

Op 13 september 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam (kanton) een interessant vonnis gewezen over de status van Uber chauffeurs. Zonder twijfel is dit dé uitspraak van de week. De zaak was aangespannen door FNV, die van mening is dat Uber niet enkel een platform is dat vraag en aanbod voor taxidiensten bij elkaar brengt. FNV

Continue Reading →

Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd. ‘Advies Arbeidsmarkt’ Op hoofdlijnen ziet het advies er als volgt uit: Een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het

Continue Reading →

In een recente uitspraak stond weer eens de vraag centraal hoe moet worden omgegaan met tegenstrijdige oordelen van de arboarts over een arbeidsongeschikte medewerker en van de verzekeringsarts van UWV, die zich in het kader van een zogeheten deskundigenoordeel had uitgesproken over de arbeidsongeschikte medewerker. Gelet op de omstandigheden van het geval kende het gerechtshof

Continue Reading →

In een eerdere bijdrage heb ik de uitspraak besproken die de kantonrechter te Almere op 6 juli 2020 heeft gedaan en waarbij is geoordeeld dat sprake is van een voldragen i-grond oftewel de cumulatiegrond. In die uitspraak heeft de kantonrechter overwogen dat om tot ontbinding op de i-grond te kunnen overgaan het vereist is dat

Continue Reading →