Uitgelicht | Nieuws

In de wet is geregeld dat in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een onafhankelijke en onpartijdige commissie kan worden aangewezen om verzoeken tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomst -oftewel aanvragen voor ontslagvergunningen- te behandelen. In dat geval moet de werkgever verzoeken die normaliter bij UWV worden ingediend, bij de betreffende ontslagcommissie indienen. De route via

Continue Reading →

Onlangs heeft de rechtbank Den Haag in twee zaken geoordeeld over de vraag of sprake was van een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Met verschillende uitkomsten. Het onderscheid is van belang in verband met onder andere het verschil in bescherming bij ontslag, het recht op loon en op de transitievergoeding. Lees hier meer over dit onderwerp

Continue Reading →

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in in principe van rechtswege, dat wil zeggen automatisch bij het aflopen van de afgesproken duur. Dat is een groot voordeel voor de werkgever. In dat geval hoeft de werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk niet zoals bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen na verkregen ontslagvergunning en hoeft

Continue Reading →

Is het verstandig voor een werkgever om een overeenkomst met een zieke medewerker te sluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Zo’n overeenkomst wordt ook wel “vaststellingsovereenkomst” (VSO) genoemd. Het kan, maar dan moet de medewerker wel goed geïnformeerd worden.  De medewerker kan zich ook na de bedenktermijn van 14 dagen willen bedenken Als de werkgever

Continue Reading →

Door een in de arbeidsovereenkomst, goed geformuleerde, ontbindende voorwaarde kan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Dit gaat echter niet altijd goed. Wat is een ontbindende voorwaarde? Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is een contractuele afspraak die -voor de werkgever- als doel heeft om de arbeidsovereenkomst van rechtswege, dat

Continue Reading →

In de wet is niet nader uitgewerkt wat verstaan moet worden onder een redelijk voorschrift dat een zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie moet opvolgen. Dit is belangrijk aangezien een arbeidsongeschikte werknemer die ten onrechte een hem door of namens de werkgever opgelegd redelijk voorschrift niet opvolgt, het risico loopt dat zijn werkgever

Continue Reading →

Elke zaak die voor de rechter komt is net weer anders dan een andere zaak, ook al gaat het om hetzelfde juridische onderwerp. Het is daarom interessant om niet alleen naar de uitkomst van gerechtelijke procedures te kijken, maar ook naar de soms algemene overwegingen van de rechter die in een uitspraak zijn te lezen.

Continue Reading →
Hybride werken

Onlangs heeft de kantonrechter Den Haag geoordeeld over de vraag of callcentermedewerkers die 10 minuten voor het begin van hun dienst moeten inloggen in het systeem en klaar zitten ook recht hebben op extra salaris (over die 10 minuten). Standpunt van de werkgever over de voorbereidingstijd De werkgever had aangevoerd dat zij in de tien

Continue Reading →

Reorganisaties kunnen complex zijn. Ook kan er een behoorlijke nasleep zijn. Bij een reorganisatie zal een werkgever uiteindelijk een ontslagvergunning aanvragen bij UWV voor die werknemers die boventallig zijn geworden en die niet herplaatst kunnen worden en met wie ook geen vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst kan worden gesloten. De werknemer kan zich bij

Continue Reading →
Hybride werken

Op 31 maart 2022 publiceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) de zogeheten ‘ministersversie’ van het advies “Hybride werken”, vooruitlopend op de officiële SER-uitgave ervan. Hybride werken gaat over plaats- en tijdsonafhankelijk werken, dat al geruime tijd bestaat en volop in ontwikkeling is. In het dagelijkse spraakgebruik wordt hiernaar ook wel verwezen onder de noemer “thuiswerken”, hoewel

Continue Reading →