Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer gaat de zogeheten aanzegverplichting gelden. Dit betekent dat de werkgever een werknemer minimaal een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk moet informeren of hij het contract al dan niet wil voortzetten. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen.

Vergoeding/aanzegboete

Indien de werkgever aan deze verplichting niet voldoet, moet hij aan de werknemer een vergoeding (aanzegboete) betalen ter hoogte van één maandloon. Indien de verplichting wel wordt nagekomen, maar niet tijdig, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. De vergoeding is niet langer verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.

Werknemer moet zelf aanspraak maken op de vergoeding

De werknemer heeft op zich recht op de boete als de werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, maar als de werkgever de boete niet betaalt, dan moet de werknemer hiertoe tijdig een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. ‘Tijdig’ betekent tot 1 juli 2015 binnen een vervaltermijn twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De betekenis van ‘tijdig’ wijzigt per 1 juli 2015, maar komt in principe op hetzelfde neer. De aanzegverplichting gaat gelden voor tijdelijke contracten die aflopen vanaf 1 februari 2015. Naast tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een duur van korter dan 6 maanden, geldt de aanzegverplichting ook niet als in de overeenkomst is bepaald dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Denk hierbij aan tijdelijke contracten voor de duur van een bepaald project of een bepaalde klus, waarbij op voorhand niet vast te stellen is wanneer het contract van rechtswege eindigt. Houd er wel rekening mee dat dergelijk ‘ontbindende voorwaarden’ in arbeidsovereenkomsten aan bepaalde eisen dienen te voldoen.

Meer weten?

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.